Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok (RP TAKOS) platný od 10. 8. 2017

1. Rozsah záruky

Spoločnosť TAKOS s.r.o. (ďalej firma) poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov a pri oprávnených reklamáciách uplatnených v záručnej lehote sa zaväzuje bezplatne odstrániť nedostatky na produktoch predávaných vo svojom internetovom i kamennom obchode s výnimkou nedostatkov, na ktoré sa záruka nevzťahuje. Pri preverovaní oprávnenosti reklamácie bude firma postupovať podľa pokynov výrobcu alebo jeho zástupcu. Odstránenie nedostatku sa podľa typu produktu realizuje výmenou produktu, alebo výmenou chybného dielu, alebo prípadne odstránením nedostatku v servisnom stredisku. Každá reklamácia sa vybavuje zásadne v reklamačnom konaní. Toto konanie otvára dodávateľ na návrh zákazníka na základe odovzdaného reklamačného listu.
 

2. Prípady vylúčené zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

 · neodborným použitím, manipuláciou a nastavením výrobku a zariadenia

 · použitím na základe zlého alebo nevhodného výberu

 · používaním v nepriaznivých podmienkach: vysoké teplo, chlad, zvýšené množstvo prachu a slnečného svetla, pôsobenie chemikálií a vlhkosti atď.

 · mechanickým poškodením, zvýšeným namáhaním alebo opotrebovaním

 · prekročením obdobia životnosti alebo použiteľnosti

 · použitím na ochranu užívateľa, prípadne splnením ochrannej funkcie (napr. minimálne jedenkrát použité na osobnú ochranu a z toho vzniknuté poškodenie pri ochrane zdravia alebo života atď. nie je dôvodom na reklamáciu - tovar splnil svoj účel)

· živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)

· inými vonkajšími vplyvmi (napr. nestabilita elektrickej siete, napäťové rázy, prepätia, elektromagnetické alebo rádioaktívne žiarenie atď.).

 
3. Dĺžka záruky

Štandardná záručná lehota je stanovená na 2 roky a vzťahuje sa iba na výrobné chyby. U výrobkov s dátumom výroby do 31.12.2002 môže byť poskytnutá skrátená záručná lehota (Zákon č. 136/2002 Sb.) oproti štandardnej záručnej lehote 2 roky.

 
4. Kontrola dodávky

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať obsah a neporušenosť obalov dodávky pri prevzatí balíka od dopravcu a podpísať dodací/prepravný list. Pokiaľ je obal zásielky poškodený alebo neštandardne prelepený, ďalej pokiaľ obsah dodávky nie je kompletný, tovar je poškodený alebo tovar nezodpovedá uvedenému na priloženej faktúre, reklamuje kupujúci zásielku priamo u vodiča dopravcu zápisom v prepravnom liste alebo na zvláštnom formulári či jednoduchou formou zápisu o škode a nechá si toto od dopravcu/dodávateľa potvrdiť. Kupujúci je povinný neodkladne informovať dodávateľa Takos s.r.o. o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu najneskôr do 24 hod., zaslať fotokópiu zápisu o škode, spísanú s dopravcom, a zaistiť dodávku tak, aby dopravca a/alebo predávajúci mali možnosť ju prekontrolovať. Neskoršie reklamácie na poškodenie alebo nekompletnosť nemôžu byť uznané.

 
5. Miesto uplatnenia reklamácie a kontaktná osoba

V prípade poruchy alebo výskytu výrobnej chyby výrobku v záručnej lehote je miestom uplatnenia reklamácie autorizované stredisko výrobcu uvedené na záručnom liste výrobcu príslušného výrobku. Pokiaľ pri tovare nie je záručný list výrobcu, ale iba záručný list alebo faktúra vystavená našou firmou, je miestom uplatnenia reklamácie prevádzkareň firmy TAKOS s.r.o.

 
6. Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne, upozornenie je možné vopred avizovať telefonicky alebo osobne a potom zaslať a doručiť neodkladne písomnú reklamáciu spolu s tovarom. Na základe telefonickej reklamácie bez ďalšieho písomného podkladu nemôže firma začať reklamačné konanie a nebude sa ďalej týmto prípadom zaoberať.

V žiadosti o reklamáciu je nutné uviesť:

· kópiu faktúry, paragónu alebo iného dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru

· názov reklamovaného tovaru

· podrobný popis chyby

Je nutné označiť balík s tovarom na reklamáciu slovom REKLAMÁCIA a ten zašlite alebo doručte na adresu podľa pokynov v bode Miesto uplatnenia reklamácie reklamačného poriadku.

Dôležité: Pokiaľ nebude balík s tovarom na reklamáciu viditeľne označený slovo REKLAMÁCIA, nemusí byť prevzatý a môže sa odosielateľovi vrátiť späť.

Dôležité: reklamovaný tovar v záručnej lehote musí byť na reklamáciu dodaný kompletný (káble, nabíjačky, príslušenstvo, zátky atď.), nesmie byť mechanicky poškodený a znečistený a musí byť riadne zabalený, najlepšie v originálnom obale. V opačnom prípade nemusí byť tovar prijatý na reklamáciu.

 
7. Doprava reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. V prípade zaslania postupujte podľa inštrukcií v bode „Spôsob uplatnenia reklamácie“ reklamačného poriadku. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení zákazník vyzvaný na odber tovaru. V prípade potreby môže byť po dohode tovar zákazníkovi zaslaný (poštou alebo balíkovými službami či špedíciami, ako sú: Gies Parcel, DPD, DHL, TNT, PPL, TOPTRANS alebo inak).

 

8. Neoprávnená reklamácia

Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámený nedostatok alebo ak pôjde o nedostatok nespadajúci do záruky) môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov za prehliadku, kontrolu a testovanie podľa aktuálneho cenníka servisných výkonov vlastnej alebo externej servisnej organizácie (600 CZK/za hod. aj začatú + náklady na materiál bez DPH, dopravné atď.).