Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej firmy Takos s.r.o., platné od 30. 3. 2020, ďalej OP Takos

 

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (skratka OP) upravujú podmienky kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (aj odberateľ, zákazník) na objednávanie tovaru z internetového obchodu www.takos.cz a kamenného obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci TAKOS s.r.o., IČO 63995522, sídlo: Novákových 12/358, Praha 8.

 

II. Forma a náležitosti objednávky

Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej, písomnej alebo telefonickej či osobnej objednávky a špecifikácie zákazníka. Predávajúci nie je zodpovedný za výber a množstvo výrobkov, ktorý vykonal kupujúci, lebo v dobrej viere predpokladá, že objednávateľ je právne svojprávny a výber vykonal podľa svojej slobodnej vôle a odborných znalostí či skúseností a svoje rozhodnutie potvrdil zaslaním objednávky. Všetky prijaté objednávky sú považované zo strany kupujúceho za záväzné aj v prípade, že kupujúci neuvedie niektorý z údajov správne alebo je údaj zadaný v zlom tvare.

Náležitosti objednávky sú:

a) identifikácia odberateľa a miesto dodania
b) číslo objednávky
c) špecifikácia objednávaného tovaru
d) množstvo objednaného tovaru
e) cena
f) dátum dodávky    
g) spôsob dopravy

Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku, v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru platnú v deň odoslania (vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak v konkrétnom prípade nebude dohodnuté inak. Pokiaľ sa cena tovaru od objednania až do času dodania výrazne zmení, je predávajúci oprávnený od objednávky odstúpiť, pokiaľ kupujúci nebude s novou cenou súhlasiť. Pokiaľ kupujúci zaplatil zálohu, bude mu vrátená. Odoslanou objednávkou je kupujúci počas obdobia stanoveného na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný.

 

III. Overenie objednávky

Predávajúci je oprávnený akúkoľvek objednávku overiť u kupujúceho, odmietnuť alebo nesplniť, najmä pokiaľ sa domnieva, že plnením by mohol poškodiť svoje dobré meno, ak má akékoľvek pochybnosti o úmysloch kupujúceho (prameniace najmä z verejných registrov dlžníkov, obchodnej histórie, odmietnutia prevzatia nejakej predošlej zákazky, neuhradených záväzkov po lehote splatnosti voči predávajúcemu, prekročenia úverového rámca vedeného u predávajúceho atď.). Predávajúci môže odmietnuť plnenie objednávky, pokiaľ by si tým mohol zhoršiť svoju ekonomickú situáciu.

 

IV. Potvrdenie objednávky

Predávajúci potvrdí kupujúcemu písomne prijatú objednávku zaslaním potvrdenia mailom, faxom, listom alebo vo výnimočnom prípade aj telefonicky, poprípade plnením objednávky a vystavením sprievodného alebo predajného dokladu k tovaru. Potvrdenie objednávky sa vykonáva neodkladne podľa prevádzkových možností predávajúceho. Za podstatnú zmenu ponuky a zmluvy sa považujú požiadavky kupujúceho na neštandardný tovar alebo tovar s inými rozmermi, veľkosťami, v inej farebnosti, materiálovej skladbe atď. než je uvedené v katalógu, ponuke, na e-shope predávajúceho alebo na iné služby, predávajúcim neposkytované. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie požiadaviek na iné farby, materiály, vlastnosti, veľkosti, rozmery atď., ktoré nie sú štandardne pri výrobku ponúknuté. V prípade zadanej objednávky s vlastným odberom je objednávka v prípade pripraveného tovaru automaticky dodávateľom zrušená a mení sa na rezerváciu tovaru s lehotou odberu v predajni do 7 dní s možnosťou prezretia a vyskúšania.

 

V. Dodacie podmienky, termín

Miestom plnenia je adresa prevádzkarne predávajúceho, pozri kontakty, ak kupujúci neuvedie do objednávky miesto iné alebo ak nezvolí osobné vyzdvihnutie v prevádzkarniach predávajúceho po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a zaplatenia tovaru podľa toho, čo nastane neskôr. Predávajúci dodá tovar do 7 pracovných dní, pokiaľ ho má na sklade, najneskôr však do 30 pracovných dní, po doručení platnej objednávky na adresu, faxom alebo e-mailom. V niektorých prípadoch môže predávajúci predĺžiť dodanie až na 4 mesiace ev. na lehotu určenú výrobcom / dodávateľom, najmä ak sa jedná o tovar vyrábané na zákazku kupujúceho. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že táto dodatočná lehota bude prekročená, okrem prípadu, keď sa tovar vyrába špeciálne na objednávku kupujúceho, pretože takúto objednávku nemožno zrušiť ani od nej odstúpiť. V prípade, že kupujúci odstúpi svojvoľne od kúpnej zmluvy alebo tovar nepreberie od dopravcu, je povinný zaplatiť min. 2500 Kč zmluvný poplatok a je vystavený možnosti účtovania zmluvnej pokuty vo výške tridsať percent z kúpnej ceny a náhrady vzniknutej škody.

Predajca si vyhradzuje právo predávať súbežne v rôznych typoch predajných kanálov a rôznou formou. Predajca je schopný dodávať tovar iba do vyčerpania skladových zásob. Z toho dôvodu je označenie skladovej dostupnosti iba orientačné a tovar môže byť vo výnimočných prípadoch vypredaný skôr, než je objednávka od zákazníka doručená, resp. spracovaná.

 

VI. Platobné podmienky, zľavy, ceny

Kúpna cena tovaru je splatná pri prevzatí tovaru, poprípade pred odoslaním tovaru, alebo v lehote splatnosti. Základným spôsobom platby za tovar je v hotovosti alebo na dobierku, poprípade na základe výzvy na úhradu pred odoslaním tovaru prevodom na účet. Ďalšou možnosťou je možná platba vopred na účet so stanovenou splatnosťou na základe faktúry. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar je Kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvný poplatok 2500 Kč a pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania vrátane zmluvnej pokuty vo výške tridsať percent z ceny tovaru dodaného tovaru. Variant platby schvaľuje predávajúci. Stálym zákazníkom alebo pri väčšom odbere môžu byť poskytované zľavy na základe rámcovej zmluvy. Tieto zľavy sa budú zverejňovať na internetových stránkach predávajúceho alebo sú dohodnuté individuálne. Ceny sú stanovené podľa vyhláseného cenníka, v internetovom obchode sú uvedené pri jednotlivom tovare. Pri nadmerných veľkostiach alebo špeciálnych vyhotoveniach sa účtujú príplatky. Zmeny cien sa prejavia na internetovom obchode okamžite, zverejnením nového cenníka sa ruší cenník starý a akékoľvek cenové ponuky poskytnuté pred platnosťou nového cenníka, pokiaľ nie je v ponuke alebo v zmluve stanovené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov iba na splnenie objednávok a potrebu marketingu. Predávajúci sa zaväzuje všetkým svojim terajším aj budúcim zákazníkom, že údaje uvedené zákazníkom pri registrácii nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou prípadov, keď je potrebná súčinnosť tretích osôb pri plnení objednávky (prepravcovia, obchodní zástupcovia, montéri, dodávatelia atď.) a osôb priamo alebo nepriamo ovládaných predávajúcim. Zaslaním objednávky, dopytu či otázky kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním zaslaných údajov v zmysle tohto bodu.

 

VIII. Výmena tovaru a odstúpenie od zmluvy

V prípade, že kupujúci po prijatí tovaru zistí, že mu nevyhovuje veľkosť či farba, má možnosť do 14 dní od dodania požiadať predávajúceho o výmenu tovaru. Vrátenie tovaru sa dá vykonať iba v prípade, že bude kompletný vrátane dokumentov k tovaru, zabalený v originálnom balení a bude nepoužívaný. Kupujúcemu sa proti vrátenému tovaru vydá nový tovar. Kupujúci nemá právo na výmenu tovaru či vrátenie peňazí, pokiaľ bude tovar používaný, znečistený alebo akokoľvek poškodený jeho nesprávnym uskladnením, použitím alebo ošetrením. V prípade objednávky v elektronickom obchode s tovarom dodanom zásielkovou službou môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona do 14 dní od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady nepoužitý, kompletný a inak neznehodnotený tovar s dokumentmi k tovaru. Formulár TU. Vrátený tovar je možné vymeniť za iný. Pri tovare osobne vybratom a zakúpenom v „kamennej“ predajni alebo nakúpeného v kamennej predajni po predchádzajúcej rezervácii nemá kupujúci automatické právo na vrátenie ani na výmenu tovaru. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie peňazí v prípade, že je objednávka spísaná na prevádzkarni predávajúceho alebo ide o špeciálny tovar objednaný pre zákazníka alebo je tovar upravený špeciálne podľa požiadaviek zákazníka. V prípade, že kupujúci odstúpi svojvoľne od kúpnej zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvný poplatok min. 2500 Kč (100 eur) bez DPH a je vystavený možnosti účtovania zmluvnej pokuty vo výške tridsať percent z kúpnej ceny a náhrady vzniknutej škody.

 

IX. Zapožičanie vzoriek

Na základe požiadaviek a po posúdení sa inštitucionálnemu zákazníkovi môžu poskytnúť zúčtovateľné vzorky na obdobie maximálne 14 dní, pokiaľ táto lehota nebude dohodnutá inak. Zákazník je povinný poskytnuté vzorky chrániť pred zničením, poškodením a stratou. V prípade ich použitia na ochranu osôb, poškodenia, zničenia alebo straty je povinný podľa týchto obchodných podmienok a zákonných ustanovení tieto uhradiť v plnej výške podľa aktuálneho cenníka spoločnosti.

 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej alebo písomnej objednávky vtedy, ak medzi účastníkmi nie je písomne dohodnuté inak. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú ich riešiť príslušné súdy Českej republiky. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade môže Kupujúci – spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia alebo spor riešiť on-line prostredníctvom európskej on-line platformy ODR platformy. Ďalšie informácie o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Aby ste predišli administratívnym procesom, navrhujeme vám najprv kontakt na manažéra kvality firmy Takos, ktorý s vami váš prípad v rýchlosti vyrieši.

Pojem „Výpredaj“: Tovar, ktorý je do tejto kategórie zaraďovaný, nie je použitý alebo poškodený. Môže ísť o tovar z dlhodobých zásob, prebytkov, z neštandardného vyhotovenia atď. a nevzťahuje sa naň záruka. Ide o akcie limitované „do vypredania zásob“.

Pojem „Zvýhodnená cena a AKCIA“: je ponuka štandardného tovaru, u ktorého sme znížením nákladov dosiahli nižšiu konečnú cenu.

 

Dodatok bodu VI. Platobné podmienky, zľavy, ceny:

Základné ceny sa riadia platnými cenníkmi. Vo zvláštnom prípade môžu byť stanovené dohodou, vo vystavenej ponuke alebo v kúpnej zmluve. Ceny sú v Kč bez DPH a v EUR bez DPH (napevno, alebo prepočítané kurzom ČNB v deň fakturácie).

Doprava tovaru do 30 kg a dobierka po celej ČR v cene objednávky tovaru nad 100.000 CZK (alebo podľa akčné ponuky), pri objednávke z e-shopu doprava zadarmo od 100.000 €.
Poplatok za dobierku činí 39 CZK. Cena dopravy do 30 kg je 79 CZK, cena dopravy do 39,99 kg je 190 CZK, cena doprava do 79,99 kg je 380 CZK, cena dopravy do 119,99 kg je 570 CZK. (Ceny bez DPH 21%)

Dopravu po celej ČR realizujeme so spoločnosťou DPD - Sledovanie zásielok - Avizovanie mailom alebo SMS alebo so spoločnosťou GLS - Sledovanie zásielok - Avizovanie mailom.

Doprava tovaru po celej SR v cene objednávky tovaru nad 5000 € (alebo podľa akčné ponuky). Cena dopravy 5,7 €, poplatok za dobierku 1,7€. Cena dopravy od 15 kg do 19,99 kg je 7 €. (Ceny bez DPH).

Dopravu do celej SR realizujeme so spoločnosťou GLS - Sledovanie zásielok - Avizovanie mailom.

Všetky ponuky firmy TAKOS s.r.o. sú v cenách bez DPH a obchody sú uzatvárané v rámci „Obchodných podmienok firmy TAKOS s.r.o.“. (OP TAKOS), ktoré nájdete na internetových stránkach. Pri reklamácii dodávok alebo tovaru postupujte podľa Reklamačného poriadku, ktorý nájdete tamtiež. Dňom vydania cenníka strácajú platnosť všetky predchádzajúce ponuky. Firma TAKOS si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia.