Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na e-shope www.takos.sk

1. Obchodná firma Takos s.r.o., IČO: 63995522, so sídlom Novákových 358/12, 180 00 Praha 8, (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zvanom aj GDPR (ďalej len „Nariadenie“) a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nasledujúce osobné údaje zákazníka (aj „kupujúci“ ) :

  • meno a priezvisko, názov
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať na vybavenie objednávok a ďalšie plnenia zo zmluvy, pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi zákazníkom (kupujúcim) a predávajúcim. Ide o spracovanie osobných údajov vyplývajúce z iných zákonov EÚ a Slovenskej republiky a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Predávajúci spracúva tieto údaje takisto aj na účely evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je na vyššie uvedený účel počas obdobia 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak iný právny predpis nepožaduje uchovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšie obdobie. Takéto spracúvanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané informačné správy, ktoré sú dôležité na plnenie zmluvy a jeho práva podľa Občianskeho zákonníka.

4.  Na základe vyjadreného súhlasu v súlade s ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. môžu byť ďalej zákazníkom zasielané novinky a iné obchodné oznámenia, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. Zasielanie správ sa dá kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom odhlásiť, napr.: osobne, telefonicky, e-mailom alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

5. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva pod dohľadom prevádzkovateľa osobných údajov Takos s.r.o., zastúpeného povereným pracovníkom, manažérom akosti, ďalšími zamestnancami a aj externými sprostredkovateľmi:

a) Správcami softvérového riešenia e-shopu REDJET, prevádzkovaného spoločnosťou REDENGE solutions s.r.o., so sídlom Husinecká 903/10, 130 00 Praha, Európska Únia a správcovia softvérového riešenia e-shopu Shoptet, prevádzkovaného spoločnosťou Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Európska Únia

b) Dopravnými a doručovacími spoločnosťami: Česká pošta, s.p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 58601 Jihlava, Európska Únia a Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, 251 01 Modletice, Európska Únia

c) Prevádzkovateľmi platobných systémov GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá a Československá obchodní banka, a. s., Na Poříčí 1046/24, 115 20 Praha 1, Európska Únia

d) Spracovateľmi účtovnej agendy 1. bilanční s.r.o., Štúrova 1056/9, 142 00 Praha 4, Európska Únia

e) Správcom počítačovej siete Hurican Czech, s.r.o., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Európska Únia

Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín mimo EÚ.

6. Za zodpovednú osobu podľa vyššie uvedeného nariadenia je ustanovený predstaviteľ vedenia pre kvalitu – manažér kvality, ktorého môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@takos.cz.

7. Obchodná firma prevádzkujúca webové stránky www.takos.cz používa na prevádzkovaných stránkach súbory cookies, ktoré sa tu používajú na účely:

a) merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach

b) základnej funkčnosti webových stránok

8.  Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

9. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu. Tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné podať proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné na funkčnosť webu sa budú uchovávať iba počas obdobia nevyhnutne nutného na fungovanie webu.

9. Ak návštevník podá námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nedá sa v takom prípade zaručiť plná funkčnosť a kompatibilita webových stránok a preto sa dôrazne žiada, aby takíto návštevníci webové stránky nevyužívali.

10. Cookies, ktoré sa zbierajú na účely merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

11. Zhromaždené súbory cookies spracúvajú ďalší sprostredkovatelia.

a) Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Ireland, Ltd., so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Európska Únia

b) Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Európska Únia

c) Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Harbour, Dublin 2, Írsko, Európska Únia

12. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

a) zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení

b) podať námietku proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa

c) požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame

d) vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania

e) požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa

f) na prenosnosť údajov, ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy

g) požadovať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

h) na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

i) podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.