Chemická odolnosť ochranných pracovných rukavíc značky DELTA PLUS (VENITEX)

Ochranné protichemické rukavice firmy DELTA PLUS, prv známe pod značkou VENITEX, sú vyrábané špeciálne na manipuláciu s chemikáliami. Nižšie uvedená tabuľka prináša iba všeobecné informácie, v ktorých nie sú zohľadnené ďalšie existujúce faktory na pracovisku ako je napr. teplota, koncentrácia chemickej látky, hustota, čas pôsobenia chemikálie atď.

Dôrazne sa odporúča rukavice pred použitím vyskúšať v špecifických podmienkach miesta použitia.

Vysvetlivky k chemickej odolnosti: 3 hviezdičky - skvelá, 2 hviezdičky - dobrá, 1 hviezdička - malá, bez údaje - zlá (alebo netestované)

Takos® - Chemická odolnosť ochranných pracovných rukavíc značky DELTA PLUS (VENITEX)

 

Ako sa spoznajú chemické rukavice?
Hľadajte schvaľovaciu značku CE a piktogram s "kadinkou s kvapalinou" s označením EN 374-1, ktoré osvedčujú odolnosť proti chemikáliám.

 

Nie je Vám jasné aké rukavice použiť pri manipulácii s určitou chemikáliou?
Chemických látok nájdete veľké množstvo a odolnosť proti najbežnejším nájdete vyšie v tabulke. Na výrobu rukavíc sa najčastejšie používajú nasledujúce materiály: latex, nitrilový kaučuk, neoprénový kaučuk a PVC.

 

Chemická odolnosť rukavice sa testuje pomocou 18 skúšobných chemických činidiel:

 

A Metanol 67-56-1 Primárny alkohol
B Acetón 67-64-1 Ketón
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilová zlúčenina
D Dichlórmetán 75-09-2 Chlórovaný parafín
E Sirouhlík 75-15-0 Organická zlúčenina obsahujúca síru
F Toluen 108-88-3 Aromatický uhľovodík
G Dietylamín 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofurán 109-99-9 Heterocyklická a éterová zlúčenina
Aj Etylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-82-5 Nasýtený uhľovodík
K Hydroxid sodný (40%) 1310-73-2 Anorganická báza
L Kyselina sírová (96%) 7664-93-9 Anorganická minerálna kyselina
M Kyselina dusičná (65%) 7697-37-2 Anorganická minerálna kyselina
N Kyselina octová (99%) 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amónny (25%) 1336-21-6 Organická báza
P Peroxid vodíka (30%) 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková (40%) 7664-39-3 Anorganická minerálna kyselina
T Formaldehyd (37 %) 50-00-0 Aldehyd

 

Jednotlivé písmená testovacích chemikálií mám napovie, proti akým druhom chemikálií je možné rukavicu s úspechom použiť. Napríklad rukavice je označená STN EN 374-3 kategórie AJL - Ochranná rukavica odoláva proti metanolu, heptánu a lúhu sodnému.

 

POZOR! Pred použitím odporúčame otestovať rukavicu v konkrétnej chemikálii (najmä roztoky a zmesi). Odolnosť materiálu rukavice proti prenikaniu chemikálie záleží na dobe jej pôsobenia.