HIT 500 g univerzálny tekutý, umývací a čistiaci prostriedok zelený

Univerzálny tekutý, umývací a čistiaci prostriedok HIT 500 g je balený v plastovej fľaši s plastovým uzatvárateľným dávkovačom navrchu. Má silne odmasťujúce schopnosti a dá sa použiť na všetky umývateľné povrchy. Farba je zelená.
 
Tip
Výrobca:
Kód produktu:8002-00
Dostupnosť: na sklade
Cena s DPH: 1.03 €
Cena bez DPH: 0.85 €
Bežná cena s DPH: 2.42 €
Celková cena 1.03 €
ks
 
 
Opis

Univerzálny tekutý, umývací a čistiaci prostriedok HIT sa dodáva v rôznych baleniach od spotrebiteľského vo fľaši po veľkoodberateľské v kanistri.

Zloženie: Produkt je zmesou viacerých látok - Zmes povrchovo aktívnych látok, pomocných látok a vody.

Signálne slovo (CLP): Varovanie
Štandardné vety o nebezpečnosti (CLP): H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie (CLP):
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Základné parametry
 Farba zelená
 Veľkost univerzálna